STAR Market

No Player Position Rate FA Price Sale Price
no player

*ตัวที่ขึ้น "ต้องการแลก" ต้องให้เจ้าของทีมยืนยันการขายก่อนกดจองนะครับ